خدمات لیتوگرافی

١ سايت طراحي سررسيد ، انواع تقويم و انواع دفاتر مدارس
٢ فرم بندي با نرم افزارهاي اتوماتيك
٣ سيستم يكپارچه و كنترل شده اصلاح و مديريت رنگ
٤ تهيه پليت هاي مخصوص چاپ يوي و افست خشك
٥ تهيه فيلم تا ابعاد ٤/٥ ورق
٦ تهيه پليت تا ابعاد ٤/٥ ورق در هر ساعت ٤٠ پليت ٤/٥ ورق
٧ تهيه اسكن حرفه اي با تنها اسكنر ix 3 در ايران